Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Έβρος: Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία

Έβρος: Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία
Νέα

Με δελτία τύπου η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αναφέρει…

“Αποφασίζουμε

Άρθρο 1ο

1. Την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, λόγω στένωσης της λορίδας του τμήματος της υφιστάμενης Εθνικής Οδού στην περιοχή του οικισμού του Λυκόφωτος, στην οποία και θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος.

2. Οι εργασίες θα γίνονται σταδιακά, θα αφορούν και τα δύο ρεύματα του τμήματος της Εθνικής Οδού 51 από την χ.θ. 23+760.00 έως χ.θ. 23+827 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποίησης της παρέμβασης, με καταληκτική ημερομηνία την 04-12-2015, σύμφωνα και με το ως άνω (3) σχετικό έγγραφο.

3. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται με την απαραίτητη διάταξη κυκλοφοριακής σήμανσης και την τοποθέτηση σημαιοφόρων με ανακλαστικά γιλέκα, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα ως άνω (3) σχετικό έγγραφο.

Άρθρο 2ο

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημισίευση της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το αρθ.4 του Ν.3861/2010 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγο έργου είναι η «ΕΓΝΑΤΊΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010

γ. Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.

δ. Οι Παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2,3 και 93 του Ν.3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-“